Tabere sociale și tabere pentru elevi, tineri și studenți cu dizabilități 2019

Publicat: Miercuri, 15 Mai 2019

  Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman, pentru anul 2019, conform metodologiei în vigoare, următoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale și pentru tinerii cu dizabilități:
- 46 de locuri - tabere sociale, pe perioada vacanței de vară 2019;
-150 de locuri - tabere pentru persoane cu dizabilități, pe perioada vacanței de vară 2019.
 A. Pentru Tabere Sociale :
Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfășura în vacanța de vară a anului 2019, vor fi în procent de 50%  elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie și în procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială, instituită conform Legii 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectați având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an școlar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice.
       Dosarele vor fi centralizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, care le vor transmite spre aprobare Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman. Dosarele vor cuprinde:

  1. a) cerere tip - conform Anexei nr. 1;
  2. b) documentele care atestă faptul că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială);
  3. c) adeverinţa care atestă calitatea de elev în învăţământul de stat şi media la învăţătură din ultimul an şcolar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”;
  4. d) acord privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dat de părintele participantului minor la tabăra socială conform Anexei nr. 6 sau de către participant dacă este major (18 ani) și de către însoţitor, cadru didactic, animator, formator. - conform Anexei nr. 7.
  5. Pentru Tabere pentru Persoane cu Handicap, DJST Teleorman va informa Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu privire la organizarea acestor tabere. Taberele se acordă pentru gradele de handicap I, II și III şi asistenţii personali/asistenţii personali profesionişti, în condiţiile legii. Gradele de handicap sunt: uşor (IV), mediu (III), accentuat (II) şi grav (I). 

 

Dosarele vor conține:

- cererea (conform modelului din Anexa nr. 1) privind acordarea unui loc de tabără gratuit se depune, la sediul DJST Teleorman  însoţită de o copie conform cu originalul de pe documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ, care să ateste încadrarea într-o formă de învăţământ. În cazul copiilor și tinerilor, cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care acesta aparţine. În cazul studenţilor cererea poate fi depusă atât personal, cât şi de reprezentantul legal.  Acordul privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dat de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap participant la tabără, conform Anexei nr. 6 și de către asistenţii personal/asistenţii personali profesionişti, animatori, formatori, conform Anexei nr. 7.

       Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman (strada Carpați, nr.15, Alexandria), până pe data de 31.05.2019, urmând a fi centralizate, verificate și aprobate în limita locurilor disponibile.
Metodologia completă de acordare a taberelor sociale și a celor pentru persoane cu handicap se găsește la adresa www.djst-tr.ro/index.php/tabere/legislatie.